Posts Tagged ‘a new ground for world politics’

När tiden var ny men den uppfattades inte

När tiden var ny men den uppfattades inte

Eller: när möjligheten för global förnyelse stämplades ut av makthavarna och auktoritetstroende med de konsekvenser som råder nu för global säkerhetsmiljö

Ref.

SvD/Kultur: ”Philip Roth säger farväl till litteraturen”,den 2 mars-14,av Daniel Sandström

SvD/ledare: ”Hur ”ny” är Europas säkerhetsmiljö”,den 3 mars-14,av Tove Lifvendahl

SvD/ledare kolumn: ”Vi behöver rusta för en ny ond tid”,den 3 mars-14,av Anders Åslund

SvD/Nyheter: ”Ingen hjälp från Nato till Ukraina”,den 3 mars-14,av Mikael Holmström

DN/Namn och Nytt: satirisk bild av Hans Lindström (?),den 2 mars-14

Förord

Nej,jag är inte eller framställer mig inte som Gud,ävenom jag har intentioner att förnya världen.Genom den nya kulturen som hade uppstått på jorden,som resultat av först en demokratisk dialog om det nya vetenskapsparadigmet och dess fler-dimensionella verklighets- och människosyn,och sedan genom dess nya tillämpningar och utvecklingsmöjligheter politiskt,socialt,ekonomiskt,teknologisk och kulturellt.

Med detta blogginlägg tänker jag inte göra något försvarstal (det behöver jag inte-jag har följt reglerna och former för demokratisk diskussion och försök att få tillstånd en dialog) eller personinriktad analys (som professorn Anders Åslund tycks göra,se nedan) eller politisk propaganda för eller emot Ryssland som framställs som en aggressiv stat som vill skapa sitt forna imperium.

Nej,jag vill snarare skriva en strategisk analys som visar dels bakgrundsfakta som eventuellt påverkat i det fördolda för senaste dagarnas ekonomisk-politiska utveckling i Medelhavsområdet (Syrien-kris),på Krim (Ukrainas oroligheter som uppstått som resultat av dels inre maktstrider,dels av folkliga intressen av att närma sig EU i valet mellan öst och väst) och globalt (Kinas ökande makt och dess följer gentemot nuvarande supermakt USA ekonomiskt-politiskt).Dels presentera mitt förslag på en fredlig lösning av Krim-krisen som skulle på lång sikt fullfölja mina intentioner ovan.

Om jag lyckas i att övertyga både de folkliga läsarna,medias intresse och ansvarstagande politiker (det finns väl även sådana?),kanske kan jag som ”Avatar of Synthesis” (själsligt vald egen definition av mig själv och mitt livsmotiv att genom vetenskap påverka positivt) visa en utväg ur den kris som är på väg att eventuellt eskalera.

Först,referenser till ”fakta” som det framställs i en rikstidning i Sverige (Svenska Dagbladet,med vilkas några mest framstående journalister jag har deltagit i några epost dialoger),efterföljd aven en analys av den uppkomna situationen-med främsta fokus på händelser på Krim och Ukraina- samt förväntade konsekvenser som de framställs ute i världen.

Fakta om Krim-krisen och om den demokratiska utvecklingen i världen

På nyhetssidan i SvD,den 3.mars-14,skriver Mikael Holmström i sin artikel ”Ingen hjälp från Nato till Ukraina” den krisen som råder på Krim  med följande sammanfattning:

”Rysk kontroll. Ryssland fortsätter sin invasion av Krim. Ukraina svarar med allmän mobilisering och fruktar ryska provokatörer. Sedan president Obama misslyckats att få president Putin till reträtt satte sig Nato i krismöte men kunde inte enas om åtgärder.”

Det vill säga: krisen har tillsvidare en karaktär av militär-politisk invasion men har ej ännu eskalerat till ett krig-sådant som jag på mina tidigare blogginlägg varnat om som ett sätt att lösa den ekonomiska krisen som råder i Europa (vilket fått följder även i Ryssland samt i det ekonomiskt-politiska maktspelet angående Ukraina och dess ev. närmande med väst,i stället för öst (en ny,billig underleverantör till EU:s och västvärldens (USA:s) storföretag samt öppnandet av en ny marknad).

Reportern skriver även om FN:s säkerhetsråd och dess sedvanliga oförmåga att agera proaktivt,vilket jag tagit upp i mina tidigare inlägg då jag analyserat krisen i Syrien. Ansvarstagande politiker och media har ej dock noterat mina förslag att förnya denna institution med den opartiske konsultens och alternativtänkarens nya förslag. I båda dessa sfärer tycks man tänka med “röstmaskin” i stället för kritisk analys från nya perspektiv och med nya värdegrund. Det vill säga: världen rullar på på sin gamla grund- en viss filosofisk syn på vad verkligheten består av och hur människan gestaltas ,utan att respektera den sanningssökande vetenskapens grundintresse eller princip. Vad kan man således vänta av sådana makthavare eller professorer eller mediafolk?

En eventuell öppning i den demokratiska miljön-som Svenska Dagbladet politiska redaktör Tove Lifvendahl skriver om i sin ledare i samma tidning,SvD,den 3 mars-14, ”Hur ”ny” är Europas säkerhetsmiljö”-kan uppfattas på  två sätt.Först som konventionella iakttagelser om Putins (Rysslands) intresse att skapa en Euroasiatisk ekonomisk union-vilket Ukraina lär inte ha blivit tänd på (?) enligt västliga nyhetskällor då ”folket”-mest västligt inriktade befolkningsgrupper i Ukraina som väntade bättre inkomst-,kulturella mm. möjligheter i väst än i ovansagda östliga alternativ-För det andra om den svenska försvarssituationen. Analysen tog ej upp det scenariet som jag -som alternativtänkare-visat vara en möjlighet för framtiden: väcka Rysslands intresse för närmandet med EU på två ”fredliga fronter”: att börja utveckla-tillsammans med västliga demokratier som hittills varit tysta eller nedtystat diskussion om det nya vetenskapsparadigmet-vilket alternativ för Krim-krisens lösning vore bättre för oss alla och- enligt mig- öppnar Ryssland en möjlighet att på sikt bli en medlem i EU. Nej,bäst att stanna i konventionella analyser,tycks vara devisen för dagens mediamiljö i både Sverige och i de västliga demokratier (mer om Ryssland nedan).

Analys med alternativa botten

Professor Anders Åslund skriver i den angränsande spalten och inlägget ”Vi behöver rusta för en ny ond tid” om den kris som nu råder på Krim och i Ukraina.

För mig-med min filosofiska skolning och delvis även litterära intressen skulle det- för det första- varit bättre om han hade tillagt ett komma-tecken i rubriken för sin artikel ovan-dvs.

”Vi behöver rusta för en ny,ond tid”. Som uppföljare för ovanbeskrivna makthavares konventionella strategier och analyser.

Varför inte medge: ja,vi missade den nya tidens möjligheter för förnyelse. Vi-i vår auktoritetstro och våra sociala jagens konventionella roller (att uppfatta oss själva med deras kriterier som betraktar oss i vår sociala och samhälleliga miljö med våra titlar,arbetsroller etc.-ej genom vårt tänkande,moral och etiska livsmotiv- ämnen som även författaren Philip Roth tar upp på intervjuer av honom av SvD:s kulturchef Daniel Sandström-se SvD,den 2.mars-14) såg inte det som vi skulle ha gjort.Förlåt-låt oss försöka igen!

Om man läser noggrant ovansagda Mikael Holmströms artikel,märker man att professorn följer i stort på samma analysspår som USA:s John Kerry talat om:

  • Rysslands invasion av Krim som en ”ofattbar aggressionshandling” eller
  • i fördömandet av brott mot FN:s olika stadgar eller inkomna överenskommelser mellan Ryssland och andra stater-se Helsingforsavtalet hur olika stater bör handla mot varandra i en gemensam politisk miljö (med detta menar man valda regeringar som staters rättmätiga representanter) samt
  • brytandet av avtalet mellan Ukraina och Ryssland då Ukraina 1994 sade upp sig från innehav av kärnvapen mot att Ryssland,USA och Storbritannien lovat respektera den Ukrainska statens suveränitet och självständighet.

Angående analysens personliga del- att framställa president Putin som politiker som följer den gamla ordningen av forna Sovjet imperium är enligt mig en förenkling. Putin har nog med sina rådgivare märkt att framtidens stormakt är Kina mer än dagens USA. En realpolitiskt analys-enligt mig-fast även han tycks tänka med konventionella begrepp och på den gamla filosofiska grunden.

Han framställs dock inte på samma sätt som en annan realpolitisk tänkare som Hans Lindström tagit upp med hänvisning till en konstnärs skämtsamma bild om någon ”Lasse”-välkommen till helvetet !- vilket är nog bra. Ävenom det skulle (mot tidigare demokratisk debatt-och dialogklimat som man följt mot mig och det nya alternativet  med tystnad och marginalisering socialt-ekonomiskt och kulturellt (som ovansagda Philip Roth också noterar då han beskriver den härskande,globala kulturen i dess hyckleri,antagonismer,plundringen av biosfären för vinstintresses skull mm) leda till eldiga debatter och “helvetesönskningar” för motparten i dialoger.

Ryssar är ej varken dumma eller fanatiska. De vill ha sin form av demokrati som de har utvecklat hittills i sin historiska och kulturella miljöer,precis som i västvärlden och dess demokratier. Om båda dessa sfärer har ej uppfattat tecken på väggen då en ny tid bryter fram som det bärs av både alternativtänkare i öst och väst samt framstående författare överallt samt kritisk massmedia och folkens gemenskapsupplevelser,blir de tillslut dömda av historien. Hur då ?

Ja,antingen oförmögna att ta till sig nya möjligheten för ny tid-med ny strategi att lösa Krim-konflikten som jag skissat ovan i en gemensam utvecklingsprojekt för det nya vetenskapsparadigmet-vilket skulle ev. lösa även framtidens ännu större,kommande kris mellan USA och Kina då maktbalansen kommer att förändras mellan dessa stater då världens social-politiska spiral vänds igen till kalla kriget och militärupprustningspolitiken med minskande levnadsstandard som följd och med ökande polarisering mellan stater och mellan olika grupper i olika samhällen.

Det finns inga makthavare som har överlevt en lång krisperiod utan att de fallit eller stater söndrat itu.

Alternativet- ja,läs ovan.”Vi behöver rusta för en ny,god tid”.

Har du detta på din valsedel kära medborgaren/världsmedborgaren?

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

Advertisements