Meta-analysis of the Climate work-work to do at Durban

Meta-analys av Klimatavtalet och det pågående arbetet
(Meta-analysis of the Climate package) av Lasse T. Laine,Uppsala

ref. Svd/Utrikes/Klimatmötet,Fr 9 dec 2011,”Räddningen lär dröja”,av Susanna Baltscheffsky

Summary

In this paper Mr. Lasse T. Laine,philosopher-social scientist,Uppsala,Sweden,gives a new kind of meta-analysis to the Climate work.

His central thesis is:
through crossfertilization of the central terms of work (decreasing of CO2,technological change,economy of climate work,investing in new kind of green technology) and transformation of the political-economical strategies to the common,new kind of trend-strategy which is at the same time both coherent,uniform and flexible,the new Climate deal at Durban can be packaged to a new framwork.

In this work he uses the new,more abstract paradigm of science and will thus show how it can be applied even to the climate work in form of both new kind of thinking,new kind of political strategy,with new kind of instruments and institutional change,given opening to the future steps in the true meaning of the social transformation: win-win.
This is his work as ”a Swedish Mandela”-bounded by old kind of values,thinking,attitudes which can be the obstacle needed to overcome by us all.

Förord

Framför mig har jag en bild-en isbjörn,flockens ledare,tittar fram,nosen höjd i försvarande gest,liksom sägande:
”Vad gör ni med min värld-snart har jag inget att jaga,ingen mat.Då jag försvinner,försvinner också en bit av er”.
Den analyserande,duktiga reportern Susanna Baltscheffsky har givit ett slående namn för sin artikel: ”Räddningen lär dröja”,syftande på nyckelpersoners gräl,ömsesidiga påskyllningar,givande och tagande i prestigespel vars strategi tycks sluta i den minsta gemensamma nämnaren-nollsummespel.
Ty är det något annat än ett sådant spel? Då radikala förändringar skulle behövas innan katastrofen är här och klimatförsämringen ackelereras med kumulativa hopp i en negativ spiral,tvekar delegaterna i dagens klimatavtalsmötet i Durban inför framtidens strategi.

I Vad göra,hur,av vem,på vilka villkor,
II Vem ska informera,vad,på villka villkor
III Det är många kriser nu-vad är det för samband dem emellan-hur binda alltihop ihop i ett paket som alla förstår och kan skriva under
(IV Under ytan: vem är han-AoS-med vilken rätt agerar han? I frälsaranda,i strävan att hitta en mening i vardagen då tryckt som Swedish Mandela i en frihet som ter sig nästan som fängelse,i försök att forma en bättre framtid för sig själv,sina närmaste,för oss alla-även isbjörnen)

Situationsanalys

Av artikeln framgår följande.
FNś klimatpanel IPCC har i tidigare rapport 2007 stakat alternativa förändringar,vilket har lett till att de politiska ledarna har kommit överens om det behövliga målet för klimatarbetet:
temperaturen ska öka högst 2 grader Celsius
nyckelländerna-EU mm.- har bundit sig till att minska sina koldioxidutsläppen med 8 % till 2012 då det gällande Kyotoprotokollet slutar
man strävar efter att förlänga avtalet ovan till en ny period efter det med bindande avtalet som skulle gälla alla stater i världen
tvekande stater-tillsammans med EU-kan tänka sig att höja utsläppen totalt till 16 % (per land eller området?) för nästa perioden i strävan att nå målet ovan
eftersläntarna-USA,Japan,Ryssland och Kanada vill antingen inte ingå i den nya perioden (utan ha ett annat,annorlunda avtal?) eller tvekar (USA) och kommer inte till skott på grund av inrikespolitiska skäl
centrala handlingsmönster består av
a) minskandet av utsläpp med 8 % till 2012 (EU)
b) tekniköverföring till mindre utvecklande länder,tillsammans med kapitalresurser
c) effektivisering och eventuell omläggning av handeln med utsläppsrättigheter då olika länder säljer sina kvotantaganden (att minska koldioxidutsläppen) till varandra eller inom landet
d) strävan att investera i ren teknik som inte använder fossila bränslen som ökar koldioxidutsläppen (dvs. sol-,vind-,vatten mm. Alternativa energikällor som följer målet ovan)

Prestigespel

Om jag kortfattad-från sidan-sammanfattar olika staters perspektiv,kan jag göra följande kommentarer:
EU vill gå i spetsen.Dels av ekonomiska skäl-tex Tyskland har stark export av alternativa energiprodukter och har varit en av drivande stater för att ge råd och tekniköverföring till Kina som blivit den alternativa energin lovande land.Dels av oro för framtiden.Smältande isar globalt påverkar även lågtliggande deltaområden hos centrala floder i Tyskland,Frankrike,Holland och smältande isar i alperna kommer att försvåra egna länders infrastruktur,demografiska och sociala utvecklande
de fattiga länderna-G77 gruppen främst i Afrika och annanstans i världen vill ha mer kapitalresurser för att kunna dels gå direkt över till renare teknologi,dels göra behövliga upprustningar i infrastruktur och lokala institutioner för att värja sig inför klimatförsämringen som gör sig redan gällande i form av nyckfullare stormar,översvämningar,störtregnar alternativt förlängda torkperioder.De anser att det är den rika världens tekno-och ekostruktur som påverkat till det hela,samtidigt glömmande att de har själva varit med om det tex som råvaruproducenter eller anammare av gällande mönster för civilisationsbygge (i både positiva och negativa tecken)
Eftersläntarna (se ovan) vill troligtvis ”upprusta sig” så länge som möjligt med gällande teknologi då de finner nya oljekällor eller metaller mm. Som de kan ensidigt exploatera och berika sig.”Varför förändra statusquo”.Samtidigt är man ängslik och vill inte framstå som världens svarta peter-stat som strätar emot då helheten kräver förnyelse,ej hänvisning till gångna,föråldrade avtal eller folkmening
USA- ja,kanske de anar att något annat kan vara på väg och är samtidigt inne i en period av inåtblickande vilket kan resultera i handlingsförlamning för andra som är i stor grad beroende av deras ekonomi
Kina- i princip positiv till förändring men på villkor av att deras egna,inrikes tolningar av tex mätningsprinciper ska gälla för dem -minmax strategi-minimera åtaganden men maximera egna vinster

Tre nyckelmeningar

För mig-som samhällsvetare och filosof-ter sig följande tre termer som kodord för förändring och förnyelse (se stycket ovan,respektive nedan):
korsbefruktning:
a) minskandet av utsläpp (av koldioxid)
b) tekniköverföring från rika länder till fattigare (inklusive kapitalresurser och kunskaper)
a + b kan bindas ihop i ny teknologi-projekt,helst med påverkan av representanter eller deltagare från alla kontinenter med fou- och spetsföretag från respektive länder
c) handeln med utsläppsrättigheter kunde effektiviseras med gemensamma,entydiga tolkningar,mätprocedurer och strategi: det är trenden som gäller-avvikelser från det ska kosta respektive ge belöningar (högre priser för egna landets utsläpp) dvs. mitt förslag på både ”meta-analys” och ”relativiseringen” av strategin då länderna är olika,har olikartad situation för sina samhällen mätt med min Strukturmatris-teori
d) investeringar i ny teknik och teknologi-
c+ d kan bindas ihop med ny institutionell ram: både i användningen av ett nytt finansiellt instrument M.O. (Vidorgs M.O.-MANAGEMENT OPTION) som kan operera med det nya slags,mer abstrakta tänkandet i ekonomiska sammanhang och dessutom institutionaliseras i en ny typ av börs: M.O. Exchange där M.O. Klimatoptioner kunde säljas
transformering:
genom det nya slags tänkandet-ytterst deducerad (härledd) ur det nya vetenskapsparadigmet som tv. Fått inget socialt genombrott och anspråkslöst skapats och utvecklatts av mig med personliga uppoffringar- och förslag på nya politiska,ekonomiska och sociala lösningar
(se mitt förslag tidigare för tex. Reformering av S-partiet,reformering av Euron mm. På både lokalt,regionalt och globalt-skrivna på denna blogg och annorstädes)-kan klimatarbet skiftas till en ny nivå där alla har bättre både översikt och möjligheter att vara med
paketering:
då tidigare enskilt uppfattade handlingslinjer (se a-d ovan) kan både korsbefruktas och finansieras med nya lösnigar som är mer rättvisa och flexibla och backas av ett nytt helhetsperspektiv ur det mera abstrakta vetenskapsparadigmet som innehåller den nuvarande som en del av det nya men utöver det kan-genom ny slags grundläggande filosofi och filsofisk teoribildning- bilda ett paket eller en struktur för ”real förändring”-dvs. Förnyelse.

Mening i transformeringen

Om jag skulle sammanfatta det nya- nya instrument för klimatarbetet,ny finansiell institution,nya politiska strategin ovan-nytt perspektiv på samhällsförnyelse med dess nya,fler-dimensionella verklighets- och människosyn som skulle öppna vägen för en ny både kulturell utvecklingsnivå som ekonomisk tillväxtboom (ja,ni tvekar men jag handlar och bygger upp) kunde detta betyda följande:

paketering som är fler-dimensionell
skapandet av win-win för alla stater-tillsammans
bindandet av klimatarbetet med ekonomiska samband och nya samhällslösningar
arbetsskala från lokala-via regionala-till globalt arbete och institutioner
bindandet av ömsesidiga åtaganden men på ett mer flexibelt sätt genom relativisering av bärande principer och procedurer som tar hänsyn till olika länders olikartade situationer
ny slags,mer abstrakt (och mer effektivt tänkande) perspektiv på klimatarbetet genom meta-analys och skapandet av nytt helhetsperspektiv

Visst,det är mycket här,men som AoS är det mitt område.Här söndras inget,utan utvecklas vidare på ett helt nytt sätt.Ämne för kvällens Nobelfest-diskussioner?

Lasse T. Laine har tidigare kommenterat klimatarbete inför slutdokument-arbetet i förra mötet i Köpenhamn.Du kan läsa av detta även här på min tidigare WordPress.com blogg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: